"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 3 (96)/2020

Spis artykułów

Wielowymiarowa analityka danych strumieniowych SCADA na potrzeby oceny efektywności energetycznej odstawy taśmowej

Strony: 5-22

Artykuł przedstawia propozycję narzędzi analitycznych, możliwych do opracowania z danych rejestrowanych w ramach funkcjonowania systemów automatyki przemysłowej. Narzędzia te mogą być realnym wsparciem przy próbie optymalizacji efektywności procesowej, szczególnie energetycznej. W uproszczeniu, każde dowolne urządzenie energomechaniczne zasilane jest prądem i sterowane systemem automatyki przemysłowej. Postać sygnału zwykle zależna jest od różnych trybów pracy danego urządzenia, wynikających m.in. z jego obciążenia zewnętrznego. Dostępne metody segmentacji sygnałów i metody statystyczne pozwalają zautomatyzować proces identyfikacji trybów operacyjnych, jak również rozpoznawać inne prawidłowości czy anomalne zachowania, wynikające z nieprawidłowej pracy urządzenia. Dzięki temu z prostego sygnału prądowego możemy liczyć rzeczywisty czas pracy obiektu technicznego, zużycie mediów, identyfikować tryby pracy urządzenia, rozpoznawać straty procesu, określać parametry wydajnościowe KPI oraz rozwijać procedury diagnostyczne. W artykule zaproponowano metody wielowymiarowego przetwarzania danych oraz ich zastosowanie na danych rzeczywistych z odstawy taśmowej. Opisano algorytm identyfikacji reżimów operacyjnych oparty na technikach uczenia maszynowego oraz dalsze kontekstowe analizy, wraz z różnymi wizualizacjami.

Waloryzacja geoturystyczna kopalni São Domingos (Portugalia) jako obiektu dziedzictwa górniczego

Strony: 23-42

W artykule dokonano waloryzacji geoturystycznej pozostałości kopalni São Domingos w regionie Alentejo, Portugalia z punktu widzenia edukatorów – nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia terenowe w ramach projektu edukacyjnego OpenYourMine. Waloryzację przeprowadzono w zakresie obecnego zagospodarowania i udostępnienia odwiedzającym tego historycznego kompleksu górniczego, dokonując jego oceny jako produktu turystycznego pod kątem realizacji procesu dydaktycznego oraz celem wskazania możliwości jego rozwoju.

Użytkowanie górnicze w polskim systemie prawnym

Strony: 43-59

Publikacja poddaje analizie problematykę użytkowania górniczego, które zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Omówiono charakter prawny tego zagadnienia, wskazując jednocześnie na essentialia negotii umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. Nadto, zwrócono uwagę na wątpliwości, pojawiąjące się co do wynagrodzenia, a także samego trybu przetargowego. W dalszej części zaprezentowano zasadę pierwszeństwa oraz zakres przestrzenny użytkowania górniczego. Przytoczono również poglądy przedstawicieli doktryny prawa cywilnego, mające istotny wpływ na analizowaną problematykę. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, opracowaniach komentarzowych, skorzystano także z zasobności orzeczeń, w szczególności z aktualnej linii orzeczniczej, wypracowanej przez sądy administracyjne.