"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 1 (82)/2017

Spis artykułów

Zastosowanie modelowania numerycznego do oceny możliwości wystąpienia wstrząsu górotworu

Strony: 5-15

Zagrożenie dynamicznymi przejawami ciśnienia górotworu jest jednym z podstawowych problemów towarzyszących eksploatacji złoża w polskich kopalniach rud miedzi, przejawiając się najczęściej w postaci wstrząsów górotworu, tąpnięć i odprężeń. Analiza tego typu zjawisk, ze względu na swój krótkotrwały przebieg i trudny do przewidzenia czas wystąpienia, jest wyjątkowo trudna w praktycznym zastosowaniu. Dlatego prowokowanie górotworu grupowymi robotami strzałowymi jest jedną z najbardziej skutecznych metod ograniczenia tego typu zagrożeń w warunkach kopalń LGOM. Jako sprowokowane klasyfikuje się te wstrząsy, które wystąpiły natychmiast po strzelaniu przodków lub też w okresie wyczekiwania po robotach strzałowych. Celem przeprowadzonej analizy było określenie stanu naprężeń i odkształceń w górotworze w rejonie rozważanego pola oraz sprawdzenie, czy przy danej geometrii wyrobisk istniały przesłanki o możliwości pojawienia się niestateczności w górotworze.

Koncepcja eksploatacji złoża rud miedzi w polu RU-XXIII/8 O/ZG Rudna

Strony: 17-32

Przedstawiono koncepcję prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8, zlokalizowanego w rejonie upadowych N-4÷N-6 O/ZG Rudna, w aspekcie uwarunkowań geologiczno-górniczych w tym polu i jego sąsiedztwie. Przedkładana koncepcja zakłada etapowe wybieranie złoża w rejonie ww. upadowych, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń kopalni z rejonów o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych. Scharakteryzowano aktywność sejsmiczną, towarzyszącą dotychczasowej eksploatacji w sąsiedztwie przedmiotowego pola. Przedstawiono kierunki prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8 oraz prognozę aktywności sejsmicznej.

Uwarunkowania geologiczno-górnicze eksploatacji w polu XII/4 O/ZG Rudna

Strony: 33-44

Przedstawiono koncepcję prowadzenia robót górniczych w polu XII/4, zlokalizowanym w skrzydle zrzuconym uskoku Rudna Główna, w aspekcie uwarunkowań geologiczno-górniczych dotychczas prowadzonej eksploatacji w sąsiedztwie ww. pola. Przedkładana koncepcja zakłada etapowe wybieranie złoża w rejonie ww. pochylni, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń kopalni z rejonów o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych.

Koncepcja prowadzenia eksploatacji złoża w polu XV/16F O/ZG Lubin

Strony: 45-55

W artykule przedstawiono koncepcję prowadzenia robót wybierkowych w polu eksploatacyjnym XV/16F w kopalni Lubin, z uwzględnieniem uwarunkowań geologiczno-górniczych w rejonie tego pola, w tym system eksploatacji oraz kierunek prowadzenia robót rozcinkowych, a także sposób prowadzenia robót likwidacyjnych. Analizę dokonano z uwzględnieniem istniejących zagrożeń naturalnych, zwłaszcza zagrożenia zawałowego, oraz możliwości wdarcia się do wyrobisk luźnych utworów trzeciorzędowych. Pole XV/16F zlokalizowane jest w rejonie pochylni As-33÷35, w odległości około 2 km na południowy zachód od Szybów Głównych kopalni Lubin. Pochylnie te wykonano w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, w skałach płonnych, kilkadziesiąt metrów poniżej złoża w przedmiotowym polu, w celu udostępnienia złoża położonego w skrzydle wiszącym uskoku „Głównego Lubina”. Eksploatacja w skrzydle wiszącym tego rejonu została zakończona w 2015 r. Z tego względu w pozostałej części złoża, nad wiązką pochylni As-33÷35, można podjąć roboty wybierkowe.

Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia

Strony: 57-71

W artykule opisano, opracowaną w ITG KOMAG, koncepcyjną technologię oraz urządzenie do drążenia doświadczalnych tuneli ratowniczych, wykorzystujące mechaniczne odspojenie części górotworu. Technologia ta jest propozycją nowego podejścia do zagadnienia drążenia tuneli w warunkach prowadzenia akcji ratowniczych. Metoda ta polega na mechanicznym odspajaniu calizny skalnej przy użyciu zakotwionych cięgien. W artykule przedstawiono wyniki badań, zrealizowanych w ramach projektu europejskiego INREQ. Dokonano analizy otrzymanych dotychczas wyników w aspekcie ich wykorzystania w ramach projektu OPUS 10 nr 2015/19/B/ST10/02817, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, gdzie założono przeprowadzanie procesu modelowania numerycznego oraz przeprowadzenie serii eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. W ramach projektu przewiduje się wykonanie eksperymentalnego urządzenia badawczego oraz opracowanie modelu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających.

Ocena przydatności odpadów paleniskowych w budownictwie drogowym na przykładzie popiołów z Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Strony: 73-82

W pracy przedstawiono wyniki badań fizyczno-chemicznych i mechanicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej zalegającej w podłożu kwatery 4bb i magazynu A składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Równolegle wykonano terenowe badania wytrzymałości na ścinanie sondą obrotowo-udarową SLVT. Celem prezentowanych badań było określenie parametrów wytrzymałościowych, które należą do nadprogramowych wymogów w rozumieniu PN-S-02205 dla wykonawstwa drogowych robót ziemnych. W artykule podjęto próbę dyskusji na temat przydatności odpadów paleniskowych w budownictwie drogowym w oparciu o odpowiednie normy branżowe i poradniki. Rezultaty badań materiału pochodzącego ze spalania węgla kamiennego z Elektrowni Dolna Odra, pozwoliły na ustalenie jego przydatności m.in. do wzmacniania lub ulepszania podłoży naturalnych i podbudów stabilizowanych spoiwami. Drugim, nie mniej ważnym dla autorów pracy zagadnieniem, była próba oceny czynników wpływających na parametry geotechniczne wspomnianego materiału, oparta na badaniach laboratoryjnych i polowych.